Visszaélés-Bejelentési Rendszer tájékoztató

Mod Zrt. teljes elkötelezettség mellett támogatja az Európai Unió és Magyarország törvényei, jogszabályai, etikai célkitűzései szerinti működést. Bejelentési rendszer célja, hogy biztosítson egy pártatlan bejelentői rendszert, amely biztosítja a bejelentő személyének védelmét és sértetlenségét.

Az alábbiakban összefoglaltuk a bejelentési rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat, amelyeket megkérjük, hogy részletesen olvasson át, mielőtt bejelentését megtenné.

Bejelentési lehetőség

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Bejelentésre jogosultak köre

Önnek joga van bejelentést tenni a Rendszeren keresztül, amennyiben a következők közül valamelyik Ön

 1. a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 2. az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
 3. a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

továbbá

 1. egyéni vállalkozó, egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 2. a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 3. a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 4. a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 5. a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 6. az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Azaz röviden, ha Ön

 • - Mod Zrt. által foglalkoztatott személy, vagy korábban foglalkoztatott személy volt,
 • - egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki a Mod Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban áll,
 • - Mod Zrt.-nél önkéntes vagy gyakornok,
 • - Mod Zrt.-nél a fent felsorolt jogviszony létesítésével kapcsolatos eljárás már megkezdődött,
 • - a fentiekben felsorolt jogviszonyok korábbi időpontban megszűntek.

Amennyiben Ön Mod Zrt. szerződött üzleti partnere, vásárlója, és szolgáltatásainkkal vagy termékeinkkel kapcsolatban kíván panaszt tenni, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az ugyfelszolgalat@mod.hu e-mail címen, munkaidőben a 96/510-062 telefonszámon, vagy az Ön szerződésében rögzített eszkalációs pontokhoz, az ott megadott elérhetőségeken.

Bejelentés módja

Bejelentését szóban vagy írásban is megteheti.

Írásbeli bejelentését a következő elérhetőségeken teheti meg:

 • - elektronikus e-mail formájában: panasz@mod.hu
 • - elektronikus panaszbejelentő rendszerünkön keresztül: (ezen tájékoztató végén található mezők kitöltésével): https://webmerlin.mod.hu/Complain
 • - postai úton: Mod Zrt. 9024 Győr, Szent Imre út 88., HR osztály
 • - telefonon: +36 96/510-068 - HR osztály
 • - vagy személyesen, irodánkban: Mod Zrt. 9024 Győr, Szent Imre út 88., HR osztály

Telefonos bejelentés esetén az Ön hívását rögzítjük, amelyet a hívás időpontjának és a hívó telefonszámának segítségével 30 napon belül vissza tudunk keresni.

Írásos és szóbeli bejelentés esetén is Ön kapni fog egy írásos tájékoztatót az ügyintézőnk által rögzített részletekkel, amelyet Önnek ellenőriznie kell, az esetleges pontatlanságot, tárgyi tévedést, hiányzó információt kérjük, azonnal jelezze, hogy az Ön panaszát a lehető legpontosabban vizsgálhassuk ki. A kivizsgálás csak akkor indítható, ha Ön egyetértett a bejelentés részleteivel és jóváhagyta azt.

Bejelentő védelme

A 2023. évi XXV. törvény értelmében a bejelentőkre nem hárulhat hátrányos intézkedés az általa megtett bejelentés miatt, még akkor sem, ha a bejelentő számára hátrányos intézkedés egyébként jogszerű lenne.

Ennek érdekében - Önt, mint panasztevőt az ügyintézőnknek be kell tudnia azonosítani - Önről információt, személyes adatait és a panaszbejelentés tárgyát kizárólag az ügyintézőnk számára tesszük elérhetővé. Az ügyintézőnek azonban joga van - a hathatós, jogszerű panaszkezelés érdekében - a panasz tárgyától függően további résztvevőket bevonni, őket tájékoztatni a panasz részleteiről, azonban az eljárás teljes folyamata alatt gondoskodik arról, hogy minden bevont résztvevő pártatlan személy maradjon. Olyan személyt, aki az Ön panaszában közvetlenül, vagy közvetetten érintett, az ügyintézőnk nem vonhat be.

Kizáró okok

A vonatkozó 2023. évi XXV. törvény szerint a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

 • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 • a bejelentést nem a 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,
 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Meg kell határoznunk a bejelentés tartalmának helytállóságát a visszaélések megelőzésének érdekében.

Bejelentés folyamata

Bármilyen formában érkezik hozzánk a bejelentés, a vállalatirányítási rendszerünkben létrehozunk egy panasz típusú jegyet, amelynek a láthatósága kizárólag a panaszkezelő ügyintézőnkre korlátozódik, még a menedzsmentünk tagjai sem férnek ahhoz, egészen addig, amíg az ügyintézőnk – a pártatlanságra vonatkozóan a törvényben megfogalmazottak maximális szem előtt tartásával – úgy nem látja, hogy a panasz kezeléséhez rájuk van szükség.

A bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül visszaigazolást küldünk a bejelentés tárgyáról, tartalmáról, illetve a bejelentéssel kapcsolatos általános információról, kivéve, ha Ön ennek ellenkezőjét kéri, vagy ha úgy látjuk, hogy a visszaigazolás megtétele veszélyeztetné az Ön személyazonosságának védelmét.

A panasz kivizsgálása során kapcsolatot kell, hogy tudjunk tartani Önnel, ezért szükség van az Ön alap kapcsolattartási adatiara, illetve, ha további információkra, adatokra lesz szükségünk, azt kérni fogjuk.

Törekszünk a lehető leggyorsabb ügyintézésre, de 30 napon belül mindenképpen lefolytatjuk a bejelentés kivizsgálását. Ha a kivizsgálás körülményei, bonyolultsága indokolja a hosszabb határidőt, azt mindenképpen jelezni fogjuk Ön felé írásban.

Ügyintézőnk a kivizsgálásra bevonható személyek, ügyvédek, ügyvédi irodák közül a bejelentés tárgyától függően választ, hiszen a panasz tárgya adja meg, hogy hová kell azt továbbítani, kit és hogyan kell a folyamattal kapcsolatban bevonni, hogy az Ön panasza kellő szakértelemmel legyen kivizsgálva, miközben az Ön személyének védelme maximálisan teljesül.

Amennyiben ügyintézőnk úgy látja, hogy a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, úgy megindítjuk a feljelentési eljárást az illetékes hatóságok bevonásával.

A bejelentés folyamatáról, státuszáról, bevont szervezetekről, intézkedésekről Önt folyamatosan tájékoztatjuk, kivéve, ha Ön ennek ellenkezőjét kéri.

A kivizsgálást követően a következő intézkedések alkalmazhatók (a teljesség igénye nélkül, hiszen a várható intézkedés a bejelentés tárgyától, az érintett személyek jogviszonyától és egyéb, előre nem definiálható körülményektől is függ):

 • érintett figyelmeztetése,
 • érintett felszólítása a visszaélés, jogsértő magatartás megszüntetésére,
 • javaslattétel egy belső vizsgálat lefolytatására,
 • feljelentési eljárás kezdeményezése,
 • fegyelmi eljárás kezdeményezése.

Hivatkozások

Belső Visszaélés-Bejelentési Rendszer működését szabályozó törvény

Adatkezelési tájékoztató

Visszaélés-bejelentés

A megadott email címre egy linket küldünk a panaszbejelentés megerősítésére.